ادای احترام فرماندار خاتم به مقام شامخ شهدای دانش آموز

ادای احترام فرماندار خاتم به مقام شامخ شهدای دانش آموز