اداره تربيت بدني هفته اي 2 روز در مروست مستقر مي گردد.

اداره تربيت بدني هفته اي 2 روز در مروست مستقر مي گردد.وي همچنين به ايجاد نمايندگي در بخش مروست اشاره و افزود با عنايت به اعلام اداره كل تربيت بدني مجوز راه اندازي نمايندگي در آن بخش صادر و منتظر آگهي استخدام جهت جذب يكنفر نيرو جهت آن نمايندگي   مي باشيم كه ان شاءا... با راه اندازي اين نمايندگي بسياري از مشكلات ورزشي  ورزشكاران آن بخش مرتفع خواهد شد.

ضمناً جوابيه مدير كل تربيت بدني عنوان آقاي شاكري شمسي مشاور محترم استاندار و مسئول پيگيري امور شهرستانها به شرح ذيل مي باشد .

 

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم