اجرای طرح یلدانه در شهرستان خاتم برگزار شد.

اجرای طرح یلدانه در شهرستان خاتم برگزار شد.