اجرای طرح پزشک خانواده نیاز به فرهنگ سازی دارد

اجرای طرح پزشک خانواده نیاز به فرهنگ سازی دارد


مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خاتم:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم مدیر شبکه بهداشت ودرمان گفت: اجرای طرح پزشک خانواده نیاز به فرهنگ سازی است که با اجرای این طرح خدمات با کیفیت به مردم ارائه می شود.

دکتر علی اکبرموسوی در جلسه اصلاحیه نسخه 2پزشک خانواده بر پیشگیری از بیماریها وارتقاء سلامت ، عدالت در سلامت و افزایش پاسخگوئی ، وارتقاء سلامت با بکارگیری از پرونده ماهیانه الکترونیک سلامت تاکید نمودند.

مدیر شبکه بهداشت ودرمان خاتم افزود:  ساختار نظام ارجاع وپزشک خانواده که مناسب ترین  بستر را برای تحقق آرمانهای سه گانه نظام سلامت فراهم کرده در وقع رویکرد مبتنی برعدالت واقتصاد به  مقوله سلامت نگاه می کنند .

وی تصریح کرد: استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع عاملی برای کاهش هزینه های مردم است واز سردرگمی بیماران می کاهد .

موسوی  ادامه داد: استقرار پزشک خانواده  ونظام ارجاع با عث می شود که پرداخت ، بابت ویزیت های تخصصی کمتر شده وداروهای متناسب با نوع بیماری تجویز شود.