اجرای طرح های آبخیزداری خاتم با ۲۰ میلیارد ریال بودجه

اجرای طرح های آبخیزداری خاتم با ۲۰ میلیارد ریال بودجهبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: جواد میربهبودی فرماندار شهرستان خاتم  افزود: با پیگیری های صورت گرفته و نظر مساعد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد با تامین اعتبار مورد نیاز پروژه های مختلفی در بخش های توسعه و احیای جنگل، آبخیزداری، مرتع، زمین و طرح ترسیب کربن در راستای حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری از عرصه های طبیعی در شهرستان در حال اجراست.