اجرای سومین مرحله طرح مواسات و همدلی کمیته امداد امام خمینی(ره) خاتم

اجرای سومین مرحله طرح مواسات و همدلی کمیته امداد امام خمینی(ره) خاتم