شناسه : 159591226

اجرای سومین مرحله طرح مواسات و همدلی کمیته امداد امام خمینی(ره) خاتم


سومین مرحله طرح مواسات و همدلی کمیته امداد امام خمینی(ره) خاتم با حضور میربهبودی فرماندار و دیگر مسئولین در محل کمیته امدادامام برگزار شد.
آدرس کوتاه :