آبگیری بند های تغذیه مصنویی شهرستان بر اثر بارندگی های اخیر

آبگیری بند های تغذیه مصنویی شهرستان بر اثر بارندگی های اخیر


رییس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان خاتم خبرداد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "رضا پورتیموری رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خاتم با بیان این مطلب اظهار داشت این بارندگی ها که از روز جمعه هفته گذشته در این شهرستان آغاز گردیده سالی پربارو امید بخش را نوید می دهد.

وی ادامه داد در اثر این بارندگی ها در بسیاری از آبراهه های مختلف شهرستان آب جاری و باعث آبگیری قسمتی ازبند های تغذیه مصنویی احداثی این اداره شد و این بارندگی ها که در بعضی از مناطق بیش از ۵۵ میلیمترباران گزارش گردیده است.

تیموری افزود:با توجه به تمهیدات لازم و احداث بندهای احداثی در مناطق مختلف شهرستان خوشبختانه خسارت قابل ملاحظه ای به بخش های منابع طبیعی و آبخیزداری وارد نشده است. [2]

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری خاتم گفت این بند ها علاوه بر کنترل و کاهش اثرات خسارتزای سیل بر مناطق پایین دست می تواند اثرات قابل توجه ای برتقویت ذخایر آبی زیرزمینی داشته باشد.

یاد آور می گردد علیرغم طرح های آبخیزداری اجرا شده سالانه بخش قابل ملاحظه ای از روان آب های این شهرستان به هدر میرود که توجه بیش ازپیش مسئولین در تخصیص اعتبارات لازم و توسعه و اجرای فعالیت های آبخیزداری و کنترل سیل را می طلبد.