شناسه : 353222

«بيانيه فرماندار خاتم در خصوص هفته پژوهش »


پژوهش زير بناي توسعه است . امروزه همه كشورهاي جهان براي دست يافتن به اهداف و آرمان ها ، پيشرفت و توسعه ، اختراع و ابتكار و روش هاي بهينه زندگي تنها از پژوهش و تحقيق سود مي جويند.

به دليل اهميت تحقيق و پژوهش و نقش آن در آگاهي مردم كشورهاي استعمار گر از رشد و شكوفايي اين مقوله در كشورهاي در حال توسعه ممانعت به عمل مي آورند نمونه بارز آن جلوگيري از دستيابي ايران به انرژي هسته اي توسط استعمارگران مي باشد .

پژوهش زير بناي توسعه است و مبناي اصلي حركت بدست توسعه پايدار است .

استفاده از پژوهش و دستاوردهاي عملي به لحاظ جلوگيري از اتلاف وقت و منابع و امكانات و افزايش سرعت و وقت و در نتيجه افزايش بهره وري در حوزه هاي مختلف كاري از ضرورتهاي زندگي بشر در دنياي كنوني است .

بنابراين ضمن گراميداشت هفته پژوهش اميدواريم كليه دست اندركاران آموزش و پژوهش كشور به اين مقوله اهميت بيشتري قائل شده و در پايان نيز از كليه مسئولان و دست اندركاران اين امر كمال تشكر و قدرداني را دارم .

 

سيد ناصر امامي ميبدي

                                                                             فرماندار         

آدرس کوتاه :