بخش ارتباط با ما داخل فوتر

آدرس: هرات- خیابان شهدا ابتدای جاده شیراز

کدپستی: 8988131997

تلفن: 3531119700

نمابر: 3531113347

رایانامه: info@khatam.gov.ir

بخشداری مرکزی خاتم: bmkhatam@khatam.gov.ir

بخشداری چاهک: chahak@khatam.gov.ir