برگزاری مجمع بسیج شهرستان در محل ناحیه مقاومت بسیج شهرستان