نواختن زنگ مهر وامنیت در خاتم


فاضلی فرماندار خاتم درسخنان خود خطاب به دانش آموزان به اهمیت برقراری نظم وامنیت اشاره وآرامش فردی وعمومی رامرهون تلاش پلیس دانست.وگفت ارتباط صمیمانه توام باخوش خلقی بین مردم ونیروهای پلیس را ازمهمترین شاخصه ها ورمزامنیت واقتدار در جامعه عنوان نمود.