مرکز اقامتی میان مدت درمان کمپ ترک اعتیاد با حضوردبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان،فرمانده نیروی انتظامی،دادستان عمومی،معاون کمیته امداد امام خمینی(ره) وکارشناسان وکارکنان بهزیستی شهرستان خاتم بازگشایی شد.