افتتاح دبستان عشایری شهید موسوی و بازدید از دبستان عشایری روستای توتک با حضور دانافرمدیرکل آموزش وپرورش استان، بخشدارمرکزی،رئیس آموزش وپرورش وسایرمسئولین درروستا برزگر