« بازگشت

فرماندار شهرستان خاتم

فرجام فاضلی

فرماندار / کارشناسی ارشد
مسئولیت ها و وظایف
فرماندار