شناسه : 7087126


مهندس مير شفيع معاون راههاي روستائي وزارت راه و شهر سازي به همراه مهندس زاده رحماني فرماندار خاتم و جمعي ديگر از مسئولين محلي از راههاي روستائي شهرستان خاتم بازديد كردند.

آدرس کوتاه :