شناسه : 836662


بازدید سر زده استاندار محترم یزد از شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :