نشست مهندس فاضلي فرماندار شهرستان با مديركل مديريت بحران استانداري در منطقه گردشگری توریستی کر کرخنگان