شناسه : 156966066


به گزارش فرمانداری شهرستان خاتم: فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم به اتفاق دانشور رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان با حضور معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی وکارشناسان راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر فنی استانداری استان در خصوص پیگیری اخذ مجوز ماده 23 جهت ساخت مجتمع فرهنگی هرات برگزار شد.
آدرس کوتاه :