نشست صحتی مدیر عامل برق استان یزد با فرماندار شهرستان خاتم