محمد رضا فلاح زاده استاندار يزد از فرماندار مردمي و خدوم شهرستان خاتم تقدير و تشكر كرد.


متن لوح تقدير به شرح ذيل مي باشد.