شناسه : 153971398
به روایت تصویر؛


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:راهپيمايي سراسري نمازگزاران شهرستان خاتم در حمايت ازبيانيه شوراي عالي امنيت، باحضور فاضلي فرماندار،ميربهبودي معاون سياسي، امنيتي،بخشدارمرکزی وساير مسئولين واقشارمختلف مردم برگزار گرديد


آدرس کوتاه :