دیدار سجادی پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و آخوندی مدیر کل منابع طبیعی استان با فاضلی فرماندار خاتم