شناسه : 147433058


انتصاب رئیس هیات ورزش روستایی شهرستان خاتم طی حکمی از سوی مهندس مقیمی رئیس هیات ورزش روستایی استان، آقای جوادمیربهبودی را به سمت رئیس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان خاتم منصوب شد.
آدرس کوتاه :