برگزاری مانور اطفای حریق در جنگل باغ شادی شهرستان خاتم