بازدید فرماندار خاتم از عملیات روگش آسفالت جاده هرابرحان به توتک