بازدید فاضلی فرماندار شهرستان خاتم از نمایشگاه صنایع دستی استان یزد