رضا تاج آبادی سرپرست بخشداری مرکزی به همراه رئیس اداره آبفار روستایی شهرستان ودیگرمسئولین از حفرچاه جدیدتامین آب آشامیدنی روستای خوانساربازدید نمود.