فلاحتی طی بازدیدی از بهزیستی مروست در خصوص پیگیری مسائل ومشکلات و تاکید به مددجویان تحت پوشش و دیگر خدمات بحث وگفتگو نمود.