شناسه : 7283010


رئيس دانشگاه آزاد اسلام يزد به همراه فرماندار خاتم از دانشگاه آزاد اسلامي اين شهرستان بازديد نمود .

دكتر  اسلامي  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد در اين بازديد طي سخناني  با بيان اينكه  تاكيد بر كيفيت از سياست هاي دانشگاه آزاد اسلامي است، بر كيفيت بخشي به برنامه هاي اين دانشگاه تاكيد كرد .

مهندس زاده رحماني فرماندار خاتم نيز طي سخناني  ضمن تشكر از رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد، در خصوص افزايش قابل توجه متقاضيان  ادامه تحصيل  در اين مركز دانشگاهي ، پذيرش دانشجو از شهرستان هاي همجوار ، هدايت و سوق دادن  خيرين به سمت كمك به احداث ساختمان جديد دانشگاه آزاد اسلامي  مطالبي را بيان كرد .

توسعه فضاي فيزيكي دانشگاه آزاد اسلامي خاتم و محوطه سازي آن ، داير نمودن رشته هاي تحصيلي جديد  در مقطع كارشناسي  و امكان سنجي  داير نمودن  رشته هاي تحصيلي تحصيلات تكميلي  از جمله مواردي بود كه از طرف  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي  در خصوص آنها قول  پيگيري داده شد . آدرس کوتاه :