اهداء لوح سپاس وتشکر فاضلی فرماندارخاتم از خانواده ایثارگر آقای خوانین هراتی بابت عمل خداپسندانه وموافقت این خانواده ایثارگر دراهدای عضو بدن مرحوم خوانین به بیماران نیازمند وخانواده هایی که در انتظار این اقدام ارزشمند بودند.