شناسه : 147364018


اهداء لوح سپاس وتشکر فاضلی فرماندارخاتم از خانواده ایثارگر آقای خوانین هراتی بابت عمل خداپسندانه وموافقت این خانواده ایثارگر دراهدای عضو بدن مرحوم خوانین به بیماران نیازمند وخانواده هایی که در انتظار این اقدام ارزشمند بودند.
آدرس کوتاه :